Vận chuyển, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội.

Phòng Quốc tế – BQP